ارتباط باما

تلفن ثابت :۰۴۱۳۵۴۵۷۳۲۷

همراه:۰۹۱۴۳۱۰۹۰۱۱

آدرس انبار :تبریز,کیلومتر۲۰جاده قدیم

ایمیل:saiedfarnodi@gmail.com